Reklama
 
Blog | Václav Peričevič

Kauza Petr Kramný a „znalecký ústav“, aneb ještě horší chlév než jsme čekali

Dne 30. 7. 2018 (nejedná se o překlep) si podal Petr Kramný žádost o obnovu řízení. Celé dva roky se řeší otázka, zda bývalá komunistická prokurátorka, členka KSČ a nyní předsedkyně senátu nalézacího soudu JUDr. Renata Gilová je v této věci podjatá či nikoliv. 

Je nutno stále veřejnosti opakovat, že systém je nastaven tak, že o námitce podjatosti soudce rozhoduje ten soudce, kterého se námitka podjatosti týká. (sic !!!)

Po dvou letech námitek, odvolání etc. předsedkyně senátu JUDr. Gilová samozřejmě dospěla k závěru, že podjatá není a to i přes skutečnost, že hrubým nerespektováním § 88 tr.ř. postupovala s úmyslem poškodit obž. Kramného citací slov a vět v odsuzujícím rozsudku, které nikdy neřekl. (Srovnání kauza soudce Sotoláře.)

Předsedkyně senátu má za povinnost přezkoumat zákonnost a formální náležitosti (kritéria) znaleckého posudku. V tomto případě (při zásadě iura novit curia) zcela neakceptovatelně selhala ve své přezkumné činnosti při revizi znaleckého posudku Doc. Vorla a Nemocnice České Budějovice a.s. Dle našeho názoru zcela úmyslně, protože v opačném případě se jedná o naprostou odbornou nezpůsobilost funkce soudce, protože si „nevšimla“, že:

a) znalecký posudek, který vypracoval tento „znalecký ústav“, neobsahuje znaleckou doložku;

b) znalecký posudek nese špatné označení znaleckého subjektu;

c) znalecký posudek má znaleckou pečeť jiného znaleckého ústavu;

d) znalecký posudek vůbec neobsahuje osobu zpracovatele;

e) znalecký posudek je podepsán osobami, které v době zpracování tohoto znaleckého posudku podle výpisu z obchodního rejstříku neměly podpisové právo za znalecký ústav;

f) znalecký posudek není podepsán oprávněnými osobami dle platného obchodního rejstříku za znalecký ústav jednat;

g) u soudu znalecký posudek obhajovala osoba bez jakéhokoliv pověření za znalecký ústav vystupovat.

Tyto zcela zásadní vady „znaleckého posudku“ předsedkyně senátu nezhojila ani při hlavním líčení.

Srovnání kauza Postoloprty. Důkaz

Meritem podané žádosti obnovy řízení z 30. 7. 2018 jsou nové znalecké posudky předních českých odborníků. Zpochybnění přišlo ze strany soudního znalce v oboru zdravotnictví prof. MUDr. Ivo Steinera, CSc. Následně také ze strany soudního znalce Doc. MUDr. Alexandera Pilina, CSc. Ale také ze strany tří dalších soudních znalců – doc. Ing. Zdeňka Horáka, Ph. D.; doc. Ing. Zdeňka Kokeše, CSc. a MUDr. Zdeňka Šňupárka, kteří mj. zpochybňují znalecké závěry znaleckého ústavu Nemocnice České Budějovice a doc. MUDr. Františka Vorla, Csc.

V nedávné době, v rámci důvěryhodnosti a vážnosti justice a třídního boje, předsedkyně senátu JUDr. Renata Gilová rozhodla, že napadené posudky doc. Vorla a znaleckého ústavu, přezkoumá tentýž doc. Vorel a tentýž znalecký ústav.

Je nutno upozornit, že právě jedním ze základních stavebních kamenů odsuzujícího rozsudku je právě tzv. revizní znalecký posudek oddělení soudního lékařství Nemocnice České Budějovice a.s., vedený právě doc. Vorlem.

Spolek Šalamoun poukazuje na skutečnost, že dle našeho názoru tento znalecký ústav, de iure a de facto nikdy nevznikl a vůbec nesplňuje elementární a zákonná kritéria pro svůj vznik. Důkaz

Namítáme, že konstitutivní rozhodnutí o zřízení tohoto znaleckého ústavu musí existovat nejméně u 3 různých subjektů:

a) Ministerstva spravedlnosti, které jí vydalo. Důkaz

b) stejnopis u Krajského soudu v Českých Budějovicích, viz § 9. Důkaz

c) znaleckého ústavu, který s ní prokazuje své zřízení a dle data a č.j. uvádí do znalecké doložky.

Nad rámec musí být tento znalecký ústav být zapsán v Ústředním věstníku ČR – kde tento „znalecký ústav“ nikdy nebyl zapsán. Důkaz.

Spolek Šalamoun obdržel vyjádření „znaleckého ústavu“ Nemocnice České Budějovice a.s., ve kterém tato osoba veřejného práva (názor Ministerstva spravedlnosti) konstatuje, že:

„Nemocnice České Budějovice a.s. nemá rozhodnutí, na základě kterého by byla oprávněna vykonávat znaleckou činnost od roku 2011, protože nedocházelo k zápisu na základě rozhodnutí.“

Jakou vážnost a věrohodnost musí mít tento pseudo znalecký ústav, a dle MSp dokonce osoba veřejného práva, když se sníží k takto nehorázné a velmi lehce prokazatelné lži.

Spolek Šalamoun, který je znám, jak pečlivě si ověřuje informace (zdroj), Vám nyní doloží, že se samozřejmě konstitutivní rozhodnutí vydávala u různých ministrů spravedlnosti, např. v roce 2005, 2006, 2007, 2008 a další roky,  že každý znalecký ústav v České republice své konstitutivní rozhodnutí o zřízení až na jeden a to je Nemocnice České Budějovice a.s. (sic!!!)

Důkaz Důkaz Důkaz Důkaz Důkaz Důkaz  Důkaz a kilometry dalších…

V téže odpovědi tento znalecký ústav konstatuje, že „seznam znaleckých ústavů se zasílá Krajským soudům a pověřenectvu Slovenské národní rady pro spravedlnost.

Musíme konstatovat, že taková forma odpovědi nás zcela překvapila. Jak můžeme doložit, Krajský soud v Českých Budějovicích žádné takové rozhodnutí nemá (Důkaz), ale naprosto v rozporu se zákonem 36/1967 Sb. Zákon o znalcích a tlumočnících a prováděcí vyhláškou 37/1967 Sb. si zcela vymyslet, že se konstitutivní rozhodnutí o vzniku znaleckého ústavu Nemocnice České Budějovice, která sama uvádí datum vzniku znaleckého ústavu v roce 2011 (sic!!), se bude nacházet v análech suverénního sousedního státu s názvem Slovenská republika, je zcela neuvěřitelný exces prohlubující kilometry pochybností o tomto znaleckém ústavu.

Chceme především zdůraznit, že Slovenská národní rada byla dne 1. října 1992 podle Ústavy Slovenské republiky přejmenována na orgán s názvem Národní rada Slovenské republiky a ekvivalentem této instituce je v České republice Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky (zdroj), takže i označení je zcela chybné a mylné.

Spolek Šalamoun samozřejmě uctivě požádá Národní radu Slovenské republiky, zda se v jejich análech nenachází konstitutivní rozhodnutí o zřízení znaleckého ústavu Nemocnice České Budějovice a.s., protože takové rozhodnutí v České republice neexistuje. Samozřejmě odkážeme na názor osoby veřejného práva a to Nemocnici České Budějovice a.s., protože by mohlo lehce vzniknout důvodné podezření o naší duševní způsobilosti.

Ze zjevné předvídatelnosti dalšího postupu pseudo znaleckého ústavu Nemocnice České Budějovice a.s., necháme naši uctivou žádost pro Národní radu Slovenské republiky přeložit též do jazyka anglického nebo francouzského, protože brzy nastane doba, kdy nás pseudo znalecký ústav Nemocnice České Budějovice a.s. bude odkazovat k získání jejich konstitutivního rozhodnutí a oprávnění vůbec k činnosti na státy Trinidad a Tobago, či Konžskou demokratickou republiku.

Myslíte si, že horší to již být nemůže?

Opak je pravdou. Spolek Šalamoun může doložit i ze zcela jiných trestních věcí než je případ Petra Kramného, že tento pseudo znalecký ústav vypracoval další znalecké posudky, které opět nesnesou ani základní kritéria, natož zákonná kritéria znaleckého posudku. Ani jeden z těchto posudků nemá znaleckou doložku, podpisy oprávněných osob, osoby zpracovatelů a samozřejmě ani znaleckou pečeť. 

Pro plné pochopení tohoto Augiášova chléva lze provést srovnání např. s maturitním vysvědčením. Maturitní vysvědčení sice obsahuje Vaše jméno, avšak uvádí školu, kterou jste nenavštěvovali, neobsahuje výpis předmětů, ze kterých byla provedena maturitní zkouška, chybí razítko se státním znakem a místo podpisů ředitele školy, předsedy maturitní komise a třídního učitele, je podepsána šatnářka, uklízečka a vedoucí kuchyně. Jakou šanci máte s takovým dokumentem uspět, třeba u pracovního pohovoru? Ovšem na základě těchto „posudků“ jsou odsuzováni občané České republiky.

Myslíte si, že horší to již opravdu být nemůže?

Opak je pravdou. Spolek Šalamoun může doložit, že tento pseudo znalecký ústav, naprosto v rozporu se zákonem 36/1967 Sb. Zákon o znalcích a tlumočnících a prováděcí vyhláškou 37/1967 Sb., si vyúčtoval položky a náklady, na které neměl sebemenší nárok, a to ve stádiu dokonaném u Okresního soudu v Českém Krumlově a ve stádiu pokusu u Okresního soudu v Benešově, ale o tom zase příště.

Vítejte v právním státě.

P.S.
Spisový materiál trestní věci Petra Kramného, máte unikátní možnost si udělat svůj vlastní názor.
V rámci projektu “ Časová osa případu Petra Kramného“, který je unikátní tím, že
vůbec zcela poprvé, na jednom místě, si můžete odborná i laická veřejnost přečíst,
dnes již skoro drtivou část kompletního spisového materiálu v trestní věci Petra Kramného,
který se neustále doplňuje a máte možnost si tak přečíst průběh a vyšetřování této trestní věci.

 Celý případ naleznete zde:
Reklama

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama