Reklama
 
Blog | Václav Peričevič

Kauza Kramný: znalecký ústav a znalec doc. Vorel ukončili činnost

Případ Petra Kramného, který spolek Šalamoun monitoruje již řadu let, má další zásadní vývoj v celé kauze.

Rekapitulace případu

Petr Kramný byl odsouzen za vraždu manželky a své dcery, která se měla stát 28. až 29. 7. 2013 v egyptské Hurghadě na pokoji č. 6343 v hotelu Titanic Palace.

Stěžejním důkazem pro odsouzení Petra Kramného byly dva nepřímé důkazy:

1. Rozhovor P. Kramného s jeho tetou V.D., kde měl uvést „že mu to všechno vyšlo, i v tom Egyptě„. Na základě analýzy spolku Šalamoun bylo zjištěno, že P. Kramný tuto větu nikdy neřekl a přepisující policista kpt. Kubiena si ji oproti zvukovému odposlechu krystalicky vymyslel.(Zdroj)

2. Zcela zásadním důkazem byl posudek znaleckého ústavu Nemocnice České Budějovice, a.s., v čele s tehdejším přednostou a znalcem v odvětví soudního lékařství Františkem Vorlem, který v tzv. revizním znaleckém posudku potvrdil vraždu elektrickým proudem.

Na základě těchto dvou důkazů byl P. Kramný odsouzen k výjimečnému trestu 28 let odnětí svobody. Po pravomocném skončení věci vznikly tři nové nezávislé znalecké posudky od ryze renomované odborné veřejnosti, které příčinu smrti, tedy vraždu elektrickým proudem vyvracejí, a naopak napadají závěry znaleckého ústavu Nemocnice České Budějovice, a.s., a závěry doc. Františka Vorla.

Na základě těchto znaleckých posudků, které zpochybňují, a to zcela kategoricky, závěry znaleckého ústavu Nemocnice České Budějovice, a.s., v čele s tehdejším znalcem Františkem Vorlem, nechala komunistická soudkyně JUDr. Renata Gilová napadené posudky Františka Vorla přezkoumat totožným znalcem Františkem Vorlem a totožným znaleckým ústavem. Což je zcela bezprecedentní úskok předsedkyně senátu, který však byl jediným možným postupem, protože předsedkyně senátu JUDr. Renata Gilová věděla, že by se pod závěr o vraždě elektrickým proudem jiný znalecký ústav nepodepsal. (Zdroj)

Novelou zákona č. 37/1967 Sb., o seznamu znalců a znaleckých ústavů, které vede Ministerstvo spravedlnosti, bylo spolkem Šalamoun jako novum zjištěno, že jak znalecký ústav Nemocnice České Budějovice, a.s., tak ani přednosta této nemocnice již nejsou zapsáni, jak v seznamu znaleckých ústavů, tak v seznamu znalců v odvětví soudního lékařství. (Zdroj)

Spolek Šalamoun zcela zásadně zpochybňuje, že znalecký ústav Nemocnice České Budějovice, a.s., lege artis a de iure vůbec někdy vznikl. Z velmi rozsáhlé korespondence otázek a odpovědí mezi spolkem Šalamoun a Ministerstvem spravedlnosti, který čítá více jak 300 stran, vyšlo najevo, že dvě esenciální podmínky pro vznik tohoto znaleckého ústavu nikdy nebyly splněny.

1. Tento údajný znalecký ústav a ani Ministerstvo spravedlnosti ČR nebylo schopno doložit konstitutivní rozhodnutí ministra spravedlnosti o vzniku tohoto ústavu.

2. Tento znalecký ústav v rozporu s tehdy platným zákonem č. 36/1967 Sb., nikdy nebyl zapsán v Ústředním věstníku ČR.

Ve výsledku bylo zjištěno a doloženo, že znalecký ústav Nemocnice České Budějovice, a.s., zahájil činnost až v roce 2009, kdy vypracovával znalecké posudky na zcela bagatelní trestné činy, kdy žádný z těchto trestných činů neskončil nepodmíněným odsouzením, a první velký případ tohoto znaleckého ústavu, kdy horní trestní sazba přesahovala výměru vyšší jak 5 let, byl právě případ P. Kramného. S případem P. Kramného tento znalecký ústav zároveň i skončil.

Nastává dle našeho názoru zcela bezprecedentní stav, kdy dodatek ke znaleckému posudku Nemocnice České Budějovice, a.s., který vznikl na základě tří nových znaleckých posudků a který dosud nikdy nebyl proveden před soudem, vypracoval subjekt v čele s jeho přednostou, jež oba ukončili znaleckou činnost a tudíž tento znalecký posudek již de iure nemohou osvědčit u soudu.

Nepochybně i sprostý odsouzený P. Kramný má právo klást zpracovatelům znaleckého posudku, tedy zástupcům znaleckého ústavu, otázky.

Z pohledu spolku Šalamoun není až tak rozhodné, kdy byl znalecký posudek znaleckého ústavu vypracován, ale rozhodné je, kdy byl proveden u soudu jako důkaz, což se dosud nestalo. A vzhledem k tomu, že v mezidobí znalecký ústav i zpracovatel ukončili činnost, se tak ani nestane.

Kompletní časová osa případu Petra Kramného (Zdroj)

Kauza znalců MUDr. Matlacha a MUDr. Fargaše

Napadený znalecký posudek Nemocnice České Budějovice, a.s., a doc. Vorla hrál zcela zásadní roli v další trestní věci, a to znalců MUDr. Matlacha a MUDr. Fargaše, která je doslova pupeční šňůrou spojena s kauzou P. Kramného.
Meritem jejich trestního řízení bylo údajné chybné vyhodnocení histologického preparátu č. 21 (střeva Moniky Kramné), kdy znalci údajně chybně poukazují na zánětlivé polynukleáry ve střevech Moniky Kramné.

V průběhu jejich trestního řízení vyšlo najevo (ač je to zcela nemožné), že preparát č. 21, který popisují znalci Matlach – Fargaš je zcela jiný preparát než popisuje znalecký ústav Nemocnice České Budějovice, a.s., a doc. Vorel (sic!), ač však nese zcela totožné číslo 21.

S ohledem na právní kvalifikaci nastal proces s dosud bezúhonnými lékaři u Okresního soudu v Ostravě za předsednictví samosoudkyně s titulem Mgr., který nese přísné srovnání s připravenými procesy z 50. let.

I přes zásadní zcela odborné rozpory (preparát č. 21) a nové znalecké posudky renomované veřejnosti, samosoudkyně Mgr. Petra Ritterová nenechala v trestní věci „sprostých“ lékařů a znalců vypracovat ani jeden znalecký posudek či odborné vyjádření a z panické obavy dokonce nepředvolala ani jednoho svědka, nedej bože znalce, aby se náhodou sprostí obžalovaní nemohli domoci svých elementárních práv.

Zadaní znělo jasně a doslova – za každou cenu.

Jediným důkazem, opět zcela nečekaně, byl totožný posudek právě znaleckého ústavu Nemocnice České Budějovice, a.s., a doc. Vorla. Tedy důkazem byl listinný důkaz ze zcela jiné trestní věci, a to posudek z kauzy Petra Kramného, kdy tento „údajný“ posudek neobsahoval znaleckou doložku, byl podepsán neoprávněnými osobami a měl špatnou znaleckou pečeť, nota bene ze znaleckého ústavu, který dle našeho názoru nikdy de iure nevznikl.

Ostatně i na případu Ing. Gáby je více než patrno, že v „Ostravě“ je možné naprosto vše. (Zdroj)

Znalecký ústav a znalec doc. Vorel již 5 let důvodně podezřelí

Již neuvěřitelných 5 let prověřuje Policie ČR – Moravskoslezkého kraje podnět spolku Šalamoun vůči znaleckému ústavu Nemocnice České Budějovice, a.s., a doc. Vorlovi za zkreslený, či nepravdivý znalecký posudek dle § 346 Trestního zákoníku. Mimořádně jednoduché prověřování nabralo po 5 letech nečekaný směr a byl jsem před nedávnou dobou podat vysvětlení, kde jsem doložil, že závěry doc. Vorla a znaleckého ústavu Nemocnice České Budějovice, a.s., jsou přinejlepším zkreslené.

Nemůžeme zatím jednoznačně potvrdit co vedlo ke konci znaleckého ústavu Nemocnice České Budějovice, a.s., a doc. Vorla, ale pozitivní zprávou je ta skutečnost, že znalec František Vorel a znalecký ústav Nemocnice České Budějovice, a.s., již nadále nemůžou ničit lidské životy, protože oprávnění ke své znalecké činnosti již pozbyli.

 
Reklama

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama